SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Općina Smokvica je temeljem Zakona o cestama, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Ovim Javnim pozivom se građani Općine Smokvica obavještavaju da je izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja za dio nerazvrstanim cesta u Smokvici i Brni, te su elaboratom obuhvaćene čestice koje se mogu vidjeti u JAVNOM POZIVU.

Uvid u elaborat građani mogu obaviti u razdoblju od 12. prosinca 2017. do 21. prosinca 2017. osim subote i nedjelje u vremenu od 8:00 do 16:00 sati na adresi Općine Smokvice.

JAVNI POZIV PREUZIMANJE