SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

13. listopada 2020. g. (utorak)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 18,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni  red:

1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća ;

2. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća ;

3. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća ;

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvšenja proračuna Općine Smokvica od 01.01.2019. do 31.12. 2019.g.

     *PRILOG 1: Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

     *PRILOG 2: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

     *za pregled priloga morate imati Microsoft Office Excel aplikaciju

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2019 do 31.12.2019.

     PRILOG: Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

6. Prijedlog Odluke o osnivanju Muzeja zlata i srebra Smokvice

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Smokvica

     PRILOG: Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Smokvica

8. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Smokvica

      PRILOG: Nerazvrstane ceste

9. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.3714 k.o. Smokvica

      PRILOG: Izvod iz katastarskog plana

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra dijela čestice zemlje 4155/91 k.o. Smokvica

      PRILOG: Grafički prilog

11. Prijedlog Zaključka o broju stipendija,vrsti i deficitarnim zanimanjima za koje će Općina Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020/2021

12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu građenja građevine vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Smokvica - Brna –…….

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti

    PRILOG: UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI