SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

 

28. prosinca 2020. g. (Ponedjeljak)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 18,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća ;

2.Prijedlog Odluke o polugodišnjeg Izvršenja proračuna za 1.1.2020.-30.6.2020.

     *PRILOG 1: Ispis izvršenja proračuna

3.Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2020.g.

     *PRILOG 1: Ispis rebalansa - Opći dio

     *PRILOG 2: Ispis rebalansa - Posebni dio

     *PRILOG 3: Ispis rebalansa - Radni dio

4. *Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2020.g.

5. *Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2020.g.

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Smokvica u 2020.g.

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2020.g.

8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2020.g.

9.Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.

     *PRILOG 1: Ispis projekcije plana proračuna - Opći dio

     *PRILOG 2: Ispis projekcije plana proračuna - Posebni dio

     *PRILOG 3: Ispis projekcije plana proračuna - Radni dio

10. *Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2021.g.

11. *Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2021.g.

12.Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2021.g.

13.Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju Općine Smokvica za 2021.g.

14.Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2021.g.

15.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2021.g.

16.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

17.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2021.g.

18.Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021.g.

19.Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2020.g.

20.Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2021.g.

21.Prijedlog Odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

     PRILOG 1

* - Za pregled ovih dokumenata potrebno je imati EXCEL programski paket