A A A

Poziva se Michael Marko Salečić, Currarong, Australija, kao korisnik grobnog mjesta na groblju u Smokvici da u roku od 30 dana od objave ovog poziva preuzme opremu i uređaje sa grobnog mjesta kako bi se isto moglo dodjeliti drugom korisniku.

Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta je moguće uz prethodno podmirenje dužnog iznosa grobne naknade jer će se u protivnom smatrati da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

JAVNI POZIV