SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

18. siječnja 2023. g. (srijeda)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1.Zaključak o izmjeni Zaključka o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice
2. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja službenika i namještenika Općine Smokvica
3. Odluka o mjerilima za određivanje plaće, naknada i ostalih materijalnih primanja općinskog načelnika
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 4155/285 k.o. Smokvica
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest. zem. 4155/91 k.o. Smokvica
6. Odluka o dodjeli zajedničke nagrade za životno djelo gđi. Mariji Pecotić i gosp. Josipu Pecotiću
7. Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Smokvica gosp. Janku Stipišiću
8. Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Smokvica gosp. Jakši Tomašiću
9. Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Smokvica gosp. Ljubomiru Pecotiću