SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

Na temelju odredbi članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Općinski načelnik Općine Smokvica raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica, 1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme (nepuno radno vrijeme: 4 sata dnevno) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijm u službu:

  • punoljetnost;
  • hrvatsko državljanstvo;
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Posebni uvjeti za prijm u službu:

  • magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • iznimno na radno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan i sveučilišni prvostupnik pravne struke , odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje 5 godina iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja;
  • položen državni stručni ispit;
  • poznavanje rada na računalu
  • visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

 

KOMPLETAN NATJEČAJ MOŽETE VIDJETI NA OVOM LINKU.