A A A

Javna naručiteljica Općina Smokvica, 20 272 Smokvica, Smokvica 80, OIB: 23492092438, po Općinskom načelniku, na temelju odredbi članka 45. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 3/09 i 22/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-01/01; URBROJ: 2138-04/2-14-4 od 29. siječnja 2014. godine,  donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Nazivi predmeta nabave:

Procijenjene vrijednosti nabave:

  • „Uređenje - asfaltiranje u okviru projekta: Uređenje šetnica, pješačkih i turističko poučnih staza na području Općine Smokvica - Staza Pošipa kroz  polje Dračevicu“ II. Dio.
    • 265 000 kuna (bez PDV-a)
  • „Nabava i dostava  športske opreme za Školsku športsku dvoranu u Smokvici “
    • 117 500 kuna (bez PDV-a)

 

Više o nabavama bagatelne vrijednosti pročitajte klikom na linkove.