SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA

Pozivamo zainteresirane (fizičke i pravne osobe) da svojim prijedlozima (ako ih imaju), iskažu svoj interes za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Smokvica (u bilo kojem segmentu toga Plana), kako bi predlagatelj utvrdio inicijalni prijedlog i započeo propisani postupak izmjena i dopuna PPUO.

Rok za podnošenje inicijalnih prijedloga je do 15. svibnja 2015. godine.

Prijedlog trcba podnijeti Općini Smokvica, 20 272 Smokvica, u pisanom obliku te priložiti kopiju katastarskog plana za nekretninu na koju se prijedlog odnosi.

PROGLAS U PDF-u.