SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 i 22/13), predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ljubo Kunjašić mag. ing. agr. saziva 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,

14.srpnja 2017. g. (petak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 19 sati

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće Sjednice OV;

2. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Smokvica te o imenovanju sastava Povjerenstva”

3. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Komisije za proračun te o imenovanju njenih članova”

4. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika,,

5. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja službenika i namještenika Općine Smokvica,,

6. Prijedlog ,,Odluka o općinskim porezima”

7. Prijedlog ,,Odluka o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Smokvica”

8. Prijedlog ,,Pravilnik o jednostavnoj nabavi”

9. Prijedlog “Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Smokvica u Upravno vijeće DV Bambi u Smokvici”;

10. Informacija Općinskog načelnika o sastanku u Hrvatskim vodama sa predstavnicima Općine Blato, Općine Vela Luka i odvjetničkog društva Kardum i partneri

DNEVNI RED U PDF OBLIKU

MATERIJALI ZA SJEDNICE U PDF OBLIKU PREMA TOČKAMA DNEVNOG REDA:

1. točka dnevnog reda

2. točka dnevnog reda

3. točka dnevnog reda

4. točka dnevnog reda

5. točka dnevnog reda

6. točka dnevnog reda

7. točka dnevnog reda

8. točka dnevnog reda

9. točka dnevnog reda