A A A

 

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica saziva se za dan:

21 .prosinca 2017. g. ( četvrtak )

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 19 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći  D n e v n i r e d:

1. Usvajanje Zapisnika 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica;

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2017.g.godinu s projekcijama za 2018.g. i 2019.godinu;

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i gradnji objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu Općine Smokvica za 2017.godinu;

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Smokvica za 2017.godinu;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Smokvica za 2017.godinu;

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica 2017.godinu;

8. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2018.g. s projekcijama za 2019.g. i 2020.g.

9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja i gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2018.g.

10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu u športu Općine Smokvica za 2018.g.

11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi Općini Smokvica za 2018.g.

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Smokvica za 2018.g.

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa socijalne skrbi Općine Smokvica za 2018.g.

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2018.g.

15. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Smokvica

16. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za Statut i Poslovnik Općine Smokvica

17. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za javna priznanja

Dodatni dokumenti: