SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

23. prosinca 2019. g. (ponedjeljak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 18,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći D n e v n i r e d:

 

1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća ;

2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. i 2021.g.

      PRILOG 1            PRILOG 2

3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne infrastructure na području Općine Smokvica u 2019.g.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica u 2019.g.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Smokvica u 2019.g.

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2019.g.

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2020.g. s projekcijama za 2021.g. i 2022.g.

     PRILOG 1        PRILOG 2

9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2020.g.

10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2020.g.

11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2020.g.

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju Općine Smokvica za 2020.g.

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2020.g.

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2020.g.

15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2020.g.

17. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2020.g.

18. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2019.g.

19. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2020.g.

20. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete.