SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), s a z i v a   s e 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

22. prosinca 2021. g. (srijeda)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći D n e v n i r e d:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica;

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Krublić d.o.o. za 2020.g.

PRILOG: Financijsko izvješće KRUBLIĆ D.O.O. za 2020. godinu

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskim izvještajem TZ Općine Smokvica za 2020.g.

PRILOG: Izvještaj o radu s financijskim izvještajem TZ Općine Smokvica

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pologodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Smokvica za razdoblje 01.01.2021-30.6.2021

PRILOG 1: Polugodišnje izvršenje proračuna OPĆI DIO

PRILOG 2: Polugodišnje izvršenje proračuna RADNI DIO

PRILOG 3: Polugodišnje izvršenje proračuna POSEBNI DIO

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Smokvica te o imenovanju sastava Povjerenstva

6. Prijedlog Odluke o Izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Općine Smokvice

7. Prijedlog Odluke o osnivanjuGalerije zlata i srebra Smokvice

PRILOG: Rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske

8. Prijedlog Odluke o visini grobne naknade