A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

29. prosinca 2021. g. (srijeda)

u Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći  Dnevni  red:        

1. PrijedlogOdluke oIzmjenama i dopunamaProračunaOpćine Smokvica za 2021.godinu

Prilog 1: REBALANS 2021 OPĆI DIO

Prilog 2: REBALANS 2021 POSEBNI DIO

Prilog 3: REBALANS 2021 RADNI DIO

2. PrijedlogOdluke oizmjenama i dopunamagodišnjegprogramaodržavanjakomunalneinfrastrukture na područjuOpćine Smokvica u 2021.godini

3. PrijedlogOdluke o izmjenamaidopunamagodišnjegprogramagradnjekomunalneinfrastrukture na područjuOpćine Smokvica u 2021.godini

4. PrijedlogOdluke o izmjenamaidopunamagodišnjegprogramajavnihpotreba u sportu na područjuOpćine Smokvica u 2021.godini

5. PrijedlogOdluke o izmjenama i dopunamagodišnjegprogramajavnihpotreba u kulturiiobrazovanju na područjuOpćine Smokvica u 2021.godini

6. PrijedlogOdluke o izmjenama i dopunamagodišnjegprogramajavnihpotrebaizzdravstvenezaštite i socijalneskrbi na područjuOpćine Smokvica u 2021.godini

7. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2022.godinu s projekcijama za 2023.god. i 2024.god.

Prilog 1: PRORAČUN 2022 OPĆI DIO

Prilog 2: PRORAČUN 2022 POSEBNI DIO

Prilog 3: PRORAČUN 2021 RADNI DIO

Prilog 4: PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 22 - 23 - 24 OPĆI DIO

Prilog 5: PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA 22 - 23 - 24 POSEBNI DIO

8. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2022.godinu

9. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2022.godinu

10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2022.godinu

11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju Općine Smokvica za 2022.godinu

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2022.godinu

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2022.godinu

14. PrijedlogProgramautroškasredstavanaknade za zadržavanjenezakonitoizgrađenihzgrada u prostoru za 2022.godinu

15. PrijedlogOdluke o raspoređivanjusredstavaProračunaOpćine Smokvica za financiranjepolitičkihstranakaOpćinskogvijećaOpćine Smokvica u 2022.godini

16. PrijedlogAnalizestanjasustavacivilnezaštiteOpćine Smokvica za 2021.godinu

17. Prijedloggodišnjeg plana razvojasustavacivilnezaštiteOpćine Smokvica za 2022.godinu