A A A

Javna naručiteljica Općina Smokvica od 2. srpnja 2014. godine donosi odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti. Naziv predmeta nabave je: "nabava radova iskopa kanala za polaganje strujnih kabela za Športsku dvoranu u Smokvici". Procijenjena vrijednosti nabave je 60.000 kn (bez PDV-a). Više o postupku na linku:

POSTUPAK NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI