SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

Kandidacijske liste- Lokalni izbori 2021.

U skladu s odredbom čl. 26. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Smokvica dana 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice i pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SMOKVICA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE SMOKVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

Od trenutka ove objave počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora nadležnom izbornom povjerenstvu.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SMOKVICA

A A A

 

MUZEJ ZLATA I SREBRA SMOKVICE

 

Predmet nabave je izvođenje radova Građevinski i obrtnički radovi - Muzej zlato i srebro Smokvice:

  • građevinski radovi
  • obrtnički radovi
  • vodovod i kanalizacija
  • električne instalacije
  • klimatizacija
  • zaštita objekta od provale

Predmet nabave je detaljno opisan u obrascu Troškovnik.

Dokumenti:

     DOKUMENTACIJA O NABAVI

     TROŠKOVNIK

     ESPD OBRAZAC

Knjige sa projektima:

(Projekt se sastoji od 8 knjiga. Iste su dostupne za preuzimanje u ZIP formatu. Iste je nakon preuzimanja potrebno izdvojiti iz arhive kako bi se pregledale)

     Knjiga 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

     Knjiga 2 - PROJEKT KONSTRUKCIJE

     Knjiga 3 - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

     Knjiga 4 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

     Knjiga 5 - GEODETSKI PROJEKT

     Knjiga 6 - FIZIKA

     Knjiga 7 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

     Knjiga 8 - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU