SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša, članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, članku 45. Statuta Općine Smokvica te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko - neretvanske županije, Načelnik Općine Smokvica je 4. svibnja 2018. godine donio sljedeću odluku:

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Smokvica na okoliš