A A A

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša, članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, članku 45. Statuta Općine Smokvica te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko - neretvanske županije, Načelnik Općine Smokvica je 4. svibnja 2018. godine donio sljedeću odluku:

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Smokvica na okoliš