A A A

Na temelju Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica 6/18) i Suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Smokvica, Načelnika Općine Smokvica (KLASA: 351-01/19-01/01,URBROJ: 2138/04-02-19-98 od 29. 05. 2019. godine Direktor trgovačkog društva KRUBLIĆ d.o.o. dana 31. svibnja 2019. godine donosi

 

CJENIK

sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

- cijena obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio)

- cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)

- cijena ugovorne kazne

Cijena obavezne minimalne javne usluge (MJU) određuje se cjenikom. Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

ZAKLJUČAK

CJENIK