A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

"Sanacija potpornog zida na kolodvoru u Smokvici"

Procijenjena vrijednost nabave:

450 780,00 kn

Evidencijski broj nabave:

1/2020

DOKUMENTI:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

DOKUMENTACIJA UZ POZIV

PRILOG 1 - TROŠKOVNIK

PRILOG 2 - PONUDBENI LIST

PRILOG 3 - GLAVNI PROJEKT POTPORNOG ZIDA NA KOLODVORU U SMOKVICI

PRILOG 4 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA