A A A

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; dalje: Uredba), članka 45. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica 03/09,22/13 i 06/18) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/21-01/67, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02, od 26. srpnja 2021.), načelnik Općine Smokvica je 4. kolovoza 2021. godine donio

ODLUKU

o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „TL Punta Zaglav“ na okoliš

 1. NAZIV NADLEŽNOG TIJELA

Članak 1.

(1) Prema članku 29., stavcima 1. i 2. te članku 5., stavku 4. Uredbe, ovu Odluku o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „TL Punta Zaglav“ na okoliš (dalje: Odluka) donosi općinski načelnik Općine Smokvica (dalje: Nadležno tijelo).

(2) Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „TL Punta Zaglav“ na okoliš, Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

(3) Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja „TL Punta Zaglav“ je Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica.

 1. NAZIV STRATEGIJE, PLANA ODNOSNO PROGRAMA

Članak 2.

(1) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana odnosno programa na okoliš provodi se za Urbanistički plan uređenja „TL Punta Zaglav“ (dalje: Plan).

(2) Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (dalje: Postupak) sukladno članku 33. Uredbe provodi se prije donošenja odluke o izradi Plana.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Osnovni razlozi za donošenje Plana su:

 1. a) gospodarsko-razvojni i drugi društveni procesi na području Općine Smokvica i Brne kao izdvojenog dijela naselja Smokvica - opravdavaju potrebu realizacije sadržaja planiranih u PPUO na predjelu Punta Zaglav odnosno unutar obuhvata Plana
 2. b) izrada urbanističkog plana uređenja za turističku lokaciju unutar građevinskog područja naselja - TL Punta Zaglav - i kontaktni potez obale, omogućit će svrhovitu, racionalnu i prostorno artikuliranu realizaciju sadržaja osnovne ugostiteljsko-turističke namjene, pratećih sadržaja, odgovarajuće infrastrukture i uređenja unutar obuhvata Plana.
 3. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeći:

 1. a) utvrditi uvjete provedbe zahvata u prostoru
 2. b) omogućiti plansku izgradnju ugostiteljsko-turističke namjene te gradnju i uređenje zgrada i površina pratećih sadržaja odnosno uređenja obale sukladno programskim odrednicama i uvjetima utvrđenim u Prostornom planu uređenja Općine Smokvica
 3. c) utvrditi detaljnije razgraničenje područja sukladno predviđenim sadržajima
 4. d) planirati sukladno potrebama i prikazati na odgovarajućim kartografskim prikazima Plana građevne čestice za građenje odnosno uređenje površina javne namjene te površina prometnog sustava.
 5. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Obuhvat Plana utvrđen je grafičkim prilogom koji je sastavni dio Odluke, te je površine cca 3,41 ha.

(2) Dopuštaju se opravdane manje korekcije granice obuhvata Plana na temelju infrastrukturnih rješenja (prometnice i sl.) i/ili odgovarajuće topografsko-katastarske geodetske podloge koja će se izraditi za potrebe izrade Plana, a u vidu kvalitativnog prenošenja granice obuhvata na detaljniju podlogu i/ili uključivanja elemenata infrastrukturnih rješenja u prostorno-planska rješenja.

 

 

 1. PRETHODNA PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI PLANA ZA EKOLOŠKU MREŽU IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 6.

Sukladno članku 26., stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje: ZZP) u okviru Postupka provest će se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

 

VII. REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU

Članak 7.

(1) Po stupanju na snagu Odluke, a sukladno članku 29., stavcima 6., 7., 8. i 10. Uredbe, Nadležno tijelo će u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša izraditi zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene te ga uputiti javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima i drugim tijelima navedenima u članku 8. ove Odluke.

(2) Javnopravna tijela i druga tijela iz stavka 1. ovog članka svoja mišljenja o potrebi strateške procjene daju na temelju Kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe iz Priloga III. Uredbe u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva sukladno članku 29., stavku 11. Uredbe.

(3) U okviru Postupka, Nadležno tijelo će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu prirode uputiti Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno članku 26., stavku 1. i članku 46. ZZP.

(4) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka Nadležno tijelo će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu okoliša uputiti zahtjev za izdavanjem mišljenja o provedenom Postupku sukladno članku 30., stavcima 4. i 5. Uredbe.

(5) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka, Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

 

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNNIM PROPISIMA I DRUGIH TIJELA OD KOJIH ĆE SE ZATRAŽITI MIŠLJENJA IZ ČLANKA 7. OVE ODLUKE

Članak 8.

(1) Utvrđuje se popis javnopravnih tijela iz članka 7., stavka 1. Odluke od kojih će Nadležno tijelo zatražiti mišljenje, kako slijedi:

 1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik
 2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
 3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
 4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik
 5. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik
 6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
 7. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik.

 

(2) Konačni popis javnopravnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrdit će Nadležno tijelo u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša pri izradi zahtjeva iz članka 7., stavka 1. Odluke.

 

 1. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 9.

(1) U okviru Postupka informirat će se javnost, sukladno članku 160. ZZO i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08; dalje: UISJ): o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanju postupka iz članka 7., stavka 3. Odluke, te o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka, objavit će se: na mrežnim stranicama Općine Smokvica, u Službenom glasniku Općine Smokvica i na oglasnoj ploči Općine Smokvica.

(3) Obavijest o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7., stavka 3. Odluke te obavijest o odluci donesenoj u Postupku prema članku 31. Uredbe bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Smokvica u trajanju od 30 dana od dana objave.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Smokvica, na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Općine Smokvica.