A A A

                    

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  O P Ć I N A     S M O K V I C A

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA:    112-02/22-01/01

URBROJ:  2138/04-02-22-24

Smokvica, 5. travnja 2022. godine

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) općinski načelnik Općine Smokvica, dana 5. travnja 2022. godine, raspisuje

 

 J A V N I   N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica

1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

                                       

Na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost;
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 1. Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera

1.A Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, odnosno stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera

 1. Najmanje jedna godina radnog iskustva za potrebno stručno znanje pod točkom 1., odnosno pet godina radnog iskustva za potrebno stručno znanje pod točkom 1A.
 2. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
 3. Položen državni stručni ispit
 4. Poznavanje rada na računalu

 

Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN broj 74/10 i 125/14) osoba pod točkom 1A – sveučilišni prvostupnik/ica ili stručni prvostupnik/ica može se imenovati na radno mjesto pročelnika iznimno ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja pod točkom1-magistar/magistra ili stručni specijalist/ica ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera.

 

Uvjet magistra/magistre struke odnosno stručnog specijalista/specijalistice struke, temeljem odredbi članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine“, broj  74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

Uvjet  sveučilišnog prvostupnika/ice odnosno stručnog prvostupnika/ce, temeljem odredbi članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine“,  broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

 

Osoba koja ispunjava tražene uvjete stručne spreme i struke i koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se imenovati u službu uz uvjet da  ispit položi u roku od godine dana od dana imenovanja u službu, jer joj u protivnome prestaje služba.

Za  pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) uz obvezni uvjet probnog rada od tri (3) mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – (diploma, potvrda ili uvjerenje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine odnosno pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i u razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Javni natječaj),
 • vlastoručno potpisanu Izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidat/kinja  koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se pisano testiranje i intervju  radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prima. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na web stranici Općine: www.smokvica.hr i na oglasnim pločama Općine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnim pločama Općine objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Prijave s prilozima na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana  njegove objave u „Narodnim novinama“ poštom preporučeno na adresu: Općina Smokvica, 20272 Smokvica, Smokvica 80, s naznakom: „NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – NE OTVARAJ“. Prijava se može predati i osobno u pisarnici Općine u istome roku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                        

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

PODACI O NATJEČAJU