A A A

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja
žena – faza III“„POMAŽEMO ZAJEDNO”


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, OPĆINA VELA LUKA raspisuje


JAVNI POZIV


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“ „Pomažemo zajedno“


RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


Mjesto rada:
- Grad Korčula (2 radnice)
- Općina Lumbarda (1 radnica)

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 5 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: uključena
Javni poziv vrijedi od: 15.02.2023.
Javni poziv vrijedi do: 22.02.2023.
Broj traženih radnica: 3
Opis poslova:
 pomoć u dostavi namirnica
 pomoć u pripremi obroka
 pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 pomoć pri oblačenju i svlačenju
 briga o higijeni
 pomoć u socijalnoj integraciji
 pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,
dostava pomagala i sl.)
 pružanje podrške kroz razgovore i druženje
 uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, moraju ispunjavati slijedeće uvjete za
prijem u radni odnos:

 ženski spol
 punoljetnost
 najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (osoba mora na dan
prijave na Javni poziv i na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba
HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost,
poštovanje i motiviranost
 prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže
zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve
trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi
(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s
odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i
beskućnice.
Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 zamolba za posao u kojoj treba navesti mjesto rada u koje žele raditi
 kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 preslika osobne iskaznice
 preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena
u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave
Javnog poziva)
 za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno
je priložiti sljedeće: za žene od 50 godina i više osobna iskaznica, za osobe s invaliditetom
(nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku
oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), za žene trgovanja
ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane
skupine žrtva trgovanja ljudima), za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za
socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja),
azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), za žene koje su izašle iz sustava skrbi
(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za
socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), za liječene
ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), za
povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju), za
pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), za
beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o
korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u
prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge
ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane
skupine beskućnica).
 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan
od dva načina:
 Preporučeno poštom na adresu: OPĆINA Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, u
zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ”Pomažemo zajedno”
 Osobno, dolaskom u sjedište Općine Vela Luka
nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i
urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na
natječaj.
Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.
Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Općine Vela Luka, www.velaluka.hr