SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

24. svibnja 2023. g. (srijeda)

u vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 20:00 sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća
2. Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o za 2022.g.
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Smokvica
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu TZ Općine Smokvica za 2022.g.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Smokvica
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kioska u vlasništvu Općine Smokvica