A A A

Klasa: 112-02/24-01/01

Urbroj: 2117-20/03-24-13 od 19. III. 2024. (1852)

 

Na temelju odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu na radno mjesto:

– referent/ica za poslove komunalnih djelatnosti-komunalno-prometno-pomorski redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme (osam sati dnevno) uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

– SSS IV

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

– položen vozački ispit B-kategorije.

Natjecati se može i osoba koja nema položen državni stručni ispit, a u slučaju prijma u službu dužna je položiti ispit u roku od godine dana od dana prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općine Smokvica (www.smokvica.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na web-stranici (www.smokvica.hr).

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

– kratki životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe ili diplome)

– svjedodžba o položenome državnom stručnom ispitu (preslik)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili

b) rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo (preslik)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeravati)

– uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv te osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (original).

– preslik vozačke dozvole.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već ga je izabrani kandidat/kinja dužan ishoditi nakon obavijesti o izboru, a prije rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome natječaju.

Pošto je natječaj za prijam u službu raspisan ne mora se izabrati između kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, a odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Smokvica, Smokvica 80, 20272 Smokvica, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel, ne otvaraj«.

Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Smokvica

PODACI

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8372766.html