A A A

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 47/90, 27/93. i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj:5/16)  Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport,  o b j a v lj u j e

 

P O Z I V

 

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi

 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

 

Natječaj se nalazi na  slijedećem linku:

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/p-z-v-predlaganje-programa-javnih-potreba-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-2017-godinu