A A A

Javna naručiteljica Općina Smokvica, 20272 Smokvica, Smokvica 80, OIB: 23492092438, po Općinskom načelniku, na temelju odredbi članka 45. Statuta Općine Smokvica i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-01/01; URBROJ: 2138-04/2-14-4 od 29. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(Nabava i dostava športske opreme za Školsku športsku dvoranu u Smokvici)

Naziv predmeta nabave: "Nabava i dostava športske opreme za školsku športsku dvoranu u Smokvici"

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn (bez PDV-a)

VIŠE INFORMACIJA NA LINKU