SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

Kandidacijske liste- Lokalni izbori 2021.

U skladu s odredbom čl. 26. st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Smokvica dana 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice i pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SMOKVICA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE SMOKVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA

Od trenutka ove objave počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora nadležnom izbornom povjerenstvu.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SMOKVICA

A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 i 22/13), predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ljubo Kunjašić mag. ing. agr. saziva 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,

14.srpnja 2017. g. (petak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 19 sati

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće Sjednice OV;

2. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Smokvica te o imenovanju sastava Povjerenstva”

3. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Komisije za proračun te o imenovanju njenih članova”

4. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika,,

5. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja službenika i namještenika Općine Smokvica,,

6. Prijedlog ,,Odluka o općinskim porezima”

7. Prijedlog ,,Odluka o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Smokvica”

8. Prijedlog ,,Pravilnik o jednostavnoj nabavi”

9. Prijedlog “Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Smokvica u Upravno vijeće DV Bambi u Smokvici”;

10. Informacija Općinskog načelnika o sastanku u Hrvatskim vodama sa predstavnicima Općine Blato, Općine Vela Luka i odvjetničkog društva Kardum i partneri

DNEVNI RED U PDF OBLIKU

MATERIJALI ZA SJEDNICE U PDF OBLIKU PREMA TOČKAMA DNEVNOG REDA:

1. točka dnevnog reda

2. točka dnevnog reda

3. točka dnevnog reda

4. točka dnevnog reda

5. točka dnevnog reda

6. točka dnevnog reda

7. točka dnevnog reda

8. točka dnevnog reda

9. točka dnevnog reda