A A A

Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), s a z i v a   s e     1. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica za dan,

21. listopada  2021. g. (četvrtak)

u  Sportskoj dvorani u Smokvici

s početkom u 18:30  sati

Za sjednicu se predlaže sljedeći    D n e v n i      r e d:

           

 1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica;

 2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica;

 3. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama I dopunama Poslovnika Općine Smokvica;

 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća o Izvršenju Proračuna Općne Smokvica za razdoblje 01.01.2020-31.12.2020;  //  PRILOG 1 ;   PRILOG 2 ;   PRILOG 3

 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstva Proračuna Općine Smokvice za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica za razdoblje od 1.lipnja 2021-31.prosinca g.;

 6. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o ukidanju svojstva puta (javnog dobra) nerazvrstanoj cesti dijelu čest. zem. 4155/91 k.o. Smokvica površine 69 m2 te o otuđenju toga dijela fizičkim osobama;

 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule - SECAP (Sustainable Energy andClimateAction Plan);   //  PRILOG 1

 8. Prijedlog Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Općine Smokvica;   //  PRILOG 1

 9. Prijedlog Zaključka o broju stipendija, vrsti i deficitarnim zanimanjima za koje će Općina Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021/2022;

 10. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu;

 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Općine Smokvica u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi