SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), s a z i v a se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

16. kolovoza 2018. g. (četvrtak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 19,00 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika 7.sjednice Općinskog vijeća;

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2017. godinu;

    Dodatni materijal: Izvršenje proračuna ;

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Smokvica;

4. Prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Smokvica i o prednosti pri upisu u Dječji vrtić Bambi;

5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;

6. Prijedlog Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava Civilne Zaštite Općine Smokvica za razdoblje od 2018-2021.godine ;

7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš;

8. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada;

    Sosatni materijal: Obrazac za prijavu;

9. Program izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Smokvica od 2018. do 2020 .godine ;

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o. za2017. godinu

    Dodatni materijal: Financijski izvještaj Krublić d.o.o. ;

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskom izvještajem Turističke zajednice Općine Smokvica za 2017.g.;

    Dodatni materijal: Financijski izvještaj TZ Općine Smokvica ;