SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

 
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09 ,22/13, 6/18), saziva se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Smokvica, za dan,
 

20. prosinca 2018. g. (četvrtak)

u Vijećnici Općine Smokvica

s početkom u 17,30 sati

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći  D n e v n i   r e d:

 

1. Usvajanje Zapisnika 11.sjednice Općinskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. i 2021.g.

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2019.g.

4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2019.g.

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2019.g.

6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju Općine Smokvica za 2019.g.

7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdrastvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g.

9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g.

11. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019.g.

12. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Smokvica

13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2018.g.

14. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2019.g.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2018.g.